Om UNG

Misjonskirken UNG er en selvstendig, kristen barne- og ungdomsorganisasjon. UNG består av over 200 lokale grupper, med om lag 6000 medlemmer. Vi består av forskjellige typer grupper som kor, ungdomsklubber, barnekirke, speider og studentarbeid. Felles for dem alle er et engasjement for at barn og unge må bli kjent med Jesus. Visjonen vårt er «barn og unge for Kristus og menigheten».

Misjonskirken UNG har et tett samarbeid med Misjonskirken Norge og har den samme teologi og engasjement i bunn.

Hva gjør vi?

En viktig del av hvem vi er, er at vi ønsker å forene alt Guds folk om det viktigste av alt: at mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Dette gjør at det er naturlig for Misjonskirken UNG å ta ansvar i fellesarbeid som Frikirkelig Barne- og Ungdomsunion, NORME og Gi Jesus Videre.

Siden midten av 2000-tallet, har UNG jobbet mye for å øke engasjementet for at barn og unge må få en planmessig disippelgjøring, som legger til rette for at de kan få en levende tro som varer livet ut. Denne helhetlige tankegangen som preger alt arbeidet vårt, kaller vi Levende tro.

Misjonskirken UNG har en stab som arbeider for å støtte og utruste den lokale leder til å lykkes. Det gjør vi gjennom å lage felles ressurser, nettverk, leirer, ledertrening og kursing m.m. Ta gjerne kontakt med en i staben om du ønsker å vite mer.

UNGs historie

Misjonskirken UNG ble stiftet 22. juni 1912. Det første navnet fra stiftelsen var «Norges Frimissions Ungdom». I 1927 endres navnet til «Det Norske Misjonsforbunds Ungdom» (NmU). I 2008 ble navnet til «Misjonsforbundet UNG», og i 2016 skiftet barne- og ungdomsorganisasjonen navn til Misjonskirken UNG. Les mer her.>

Organisering

Landsstyret (LS) i UNG er organisasjonens øverste valgte organ, mens Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet, og avholdes hvert annet år.

LS består av leder, nestleder, fire medlemmer og to varamedlemmer, som alle velges av Landsmøtet. LS består i tillegg av en representant for Misjonskirken UNGs ansatte og en representant fra Hovedstyret i Misjonskirken Norge.

Landsstyret har ansvar for å lede virksomheten ved å utarbeide og følge opp strategier, innstille i alle saker til Landsmøtet, utarbeide årsberetning, regnskap og budsjett, samt forberede valg og ansette daglig leder. Styret skal dessuten forvalte eiendom og øvrige midler, samt ivareta arbeidsgiveransvaret for ansatte i UNG.

Leder i Landsstyret er Benjamin Lindefjeld, valgt på landsmøtet 15.07.22

Kontonummer

3000 15 09000

Org.nr:

970 545 204

Følg oss på sosiale medier

Facebook

Instagram

YouTube

Misjonskirken UNG er en del av kirkesamfunnet